skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

Ar ko atsķiras darba līgums no uzņēmuma līguma

Ar ko darba līgums atšķiras no uzņēmuma līguma? Praksē nereti nākas saskarties ar situācijām, ka līgums ir nosaukts par darba līgumu, bet faktiski tam ir uzņēmuma līguma pazīmes.
  Darba līgums Uzņēmuma līgums
Tiesiskais regulējums Darba likums Civillikums
Līgum-slēdzēji Darba devējs un darbinieks (tikai fiziska persona) Pasūtītājs un uzņēmējs (izpildītājs-fiziskas un juridiskas personas, līgumsabiedrības)
Pakļautība Darbinieks piekrīt ievērot darba devēja iekšējās kārtības
noteikumus un rīkojumus
Uzņēmējs savu darbu veic ar saviem materiāliem un darba rīkiem. Pasūtītājam nav saistoši pasūtītāja izdotie rīkojumi, iekšējās kārtības noteikumi
Darbu izpildes vieta Darbinieks darbu veic darbavietā, ar darba devēja darba rīkiem un materiāliem Uzņēmējs veic darbu ar saviem darba rīkiem un materiāliem. Pasūtītājam uzņēmējam nav jānodrošina darba vieta
Samaksa Darbiniekam alga tiek maksāta katru mēnesi Uzņēmējam samaksa par darbu tiek veikta pēc darba pabeigšanas, par ko var būt sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts
Darba laiks Darbiniekam tiek reģistrētas nostrādātās darba stundas Uzņēmējam darba izpildes rādītājs ir izpildītais darbs, darba laiks netiek uzskaitīts
Garantijas Darbiniekam pienākas ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, slimības nauda, atlaišanas pabalsts un citi pabalsti Uzņēmuma līgums šādas garantijas neparedz.
Nodokļi Nodokļus ietur darba devējs darba algas izmaksas vietā Uzņēmējs  reģistrējas par saimnieciskās darbības veicēju un nodokļus nomaksāt pats. Ja uzņēmējs nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, tad nodokļus ietur pasūtītājs ienākumu izmaksas vietā

Mēdz teikt, ka labāk informēts pesimists nekā  neinformēts optimists , tādēļ lasām līgumus un domājam līdzi, lai neiedzīvotos nodokļu parādos, pārslodzē vai zemākā samaksā par paveikto darbu nekā sākotnēji līgts. Tā  mēs paši varēsim noteikt savas  darba dzīves kursu.

×Close search
Meklēt