skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

Mūsu ģimenē ir piedzimis mazulis, vai tēvs var saņemt paternitātes atvaļinājumu? Cik ilgs tas ir?

Ja tēvs strādājis  algotu darbu un līdz ar to bijis  sociāli apdrošināts, tad kā jaundzimušā bērna tētis varat saņemt atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, kas ilgst desmit kalendārās dienas. Šis atvaļinājums ir jāizmanto līdz bērna divu mēnešu vecumam. Par šīm atvaļinājuma dienām tiek  piešķir paternitātespabalsts.

Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.  Vairāk informācijas skatīt :http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/paternitates-pabalsts    un http://www.lm.gov.lv/text/127

No kādiem ienākumiem un kādā apmērā pašnodarbinātā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?

Pašnodarbinātās personas obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no preču ražošanas, darbu izpildes, pakalpojumu sniegšanas, radošās un profesionālās darbības un citi ienākumi no saimnieciskās darbības. Obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs ir valstī noteiktā minimālā darba alga – 370 EUR mēnesī.

Strādāju Latvijā mikrouzņēmuma, tas ir MUN maksātājs, gribētu zināt, vai un kādiem sociālās apdrošināšanas veidiem es ka šada uzņēmuma darbinieks esmu pakļauts ?

Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks ir sociāli apdrošināms visiem apdrošināšanas veidiem, sākot ar dienu, kad viņš ieguvis mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka statusu ( Mikrouzņēmuma nodokļa likuma 9.panta 1.un 2. punkts)

Šie 6 sociālās apdrošināšanas veidi ( Likums par valsts sociālo apdrošināšanu, 4.pants) :

  1. valsts pensijas apdrošināšana,
  2. sociālā apdrošināšana bezdarba gadījumam,
  3. sociālā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un  arodslimībām,
  4. invaliditātes apdrošināšana,
  5. maternitātes un slimības apdrošināšana,
  6. vecāku apdrošināšana.

Esmu Latvijas rezidente . Man ir noslēgts darba līgums ar Igaunijas darba devēju un Lietuvas darba devēju. Jo trīs dienas nedēļā es strādāju Igaunijā, divas – Lietuvā. Kuras valsts sociālās apdrošināšanas sistēma man tiks piemērota?

Šo situāciju regulē Regula nr.883/2004 , kuras 13. panta 1.punkta 1.daļa nosaka, ka ” Persona, kas veic darbību nodarbinātas personas statusā divās vai vairākās dalībvalstīs , ir pakļauta dzīvesvietas dalībvalsts tiesību aktiem, ja viņu  (..) nodarbina vairāki uzņēmumi vai darba devēji, kuru juridiskā adrese  vai uzņēmējdarbības vieta ir dažādās dalībvalstīs” .  Tātad šajā gadījumā tiks piemērota Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēma.

 

Izvērstāku atbildi var skatīt VSAA mājas lapas adresē:    http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/es-un-starpvalstu-ligumi/darbs-cita-es-valsti

Latvijas darba devējs nosūta darbinieku uz Norvēģiju uz 10 mēnešiem veikt celtniecības darbus. Kuras valsts sociālās apdrošināšanas sistēma tiks piemērota?

Šo situāciju regulē Regula nr.883/2004 un tās galvenais pamatprincips ir vienas dalībvalsts tiesību aktu piemērošana. tas nozīmē, ka iemaksas par darba ņēmēju vienlaicīgi var veikt tikai vienā ES/EEZ  dalībvalstī. Precīzāk – tajā dalībvalstī, kur darba ņēmējs ir nodarbināts jeb veic savus darba pienākumus. Darbinieku nosūtīšana ir regulas izņēmums (12.panta 1.daļa) un to piemēro, kad uzņēmums, kas savu saimniecisko darbību veic Latvijā, izlēmis nosūtīt savu darba ņēmēju uz īslaicīgu (līdz 24 mēnešiem) darbu citā ES/EEZ dalībvalsī,  konkrētā gadījumā-Norvēģiju.                                                                                                                                                                                     Lai turpinātu veikt  sociālās iemaksas Latvijā par saviem darba ņēmējiem to nosūtīšanas periodā , uzņēmumam VSAA  jāizņem A1(agrāk E101) sertifikāts, kas arī Norvēģijā kalpo par apliecinājumu, ka sociālās  iemaksas tiek maksātas Latvijā.   Ja šādu sertifikātu uzņēmums kādu iemeslu dēļ nevar saņemt, tad saskaņā ar šo regulu  sociālās apdrošināšanas iemaksas jāmaksā Norvēģijā.

Izvērstāku atbildi var skatīt VSAA mājas lapas adresē:    http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/es-un-starpvalstu-ligumi/darbs-cita-es-valsti

×Close search
Meklēt