skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

Vasaru daudzi pusaudži izmantos kā iespēju piepelnīties. Vai nepilngadīga persona var tikt reģistrēta VID par saimnieciskās darbības veicēju?

Jā, ienākumu no saimnieciskās darbības var gūt arī nepilngadīga persona un reģistrēties VID kā pašnodarbināta persona, jo atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” iedzīvotāju ienākuma  nodokli maksā fiziskās personas, kas ir iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti) un ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā un/vai ārvalstīs, ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti) un  ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā un individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki, kas ir guvuši ienākumus, kuri nav aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli.

Vienīgi jāatceras, ka  arī tad, kad  pagaidu darbs būs beidzies  pašnodarbinātai personai periodiski paliks saistības VIDā iesniegt noteiktas atskaites.

Nepilngadīgs bērns vasaras mēnešos strādā tirgojot saldējumu? Vai šajā gadījumā bērns var būt kāda apgādībā?

Atvieglojums par apgādājamo nav piemērojams, ja apgādībā esošā persona patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, tas ir 175 EUR mēnesī.

Vai no savvaļas ogu, sēņu tirgošanas ir jāmaksā kādi nodokļi?

Ienākumi no sēņošanas un ogošanas līdz 2845,74 EUR gadā ar nodokli netiek aplikti  (Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 9. panta 1. daļas 1.punkts). Saskaņā ar MK 2010.gada 12. maija not.      nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.2. punktu pārdodot savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus      saimnieciskā darbība nav jāreģistrē.

Taču, lai konstatētu kad ir jāsāk maksāt iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāveic ieņēmumu – izdevumu uzskaite un, ja ieņēmumi pārsniedz 2845,74 EUR gadā ir obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un jānomaksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tas nozīmē, ka par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu vākšanas, ja tie gada laikā pārsniedza 2000 latu (2845.74 EUR), līdz 2014.gada 1.jūnijam ir jāiesniedz VID Gada ienākumu deklarācija.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis sastāv no:

  • algas nodokļa par darbinieka gūtajiem ienākumiem (aprēķina un maksā darba devējs);
  • nodokļa par ienākumu no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma;
  • nodokļa par ienākumu no saimnieciskās darbības, ja tie nav  uzņēmuma ienākuma nodokļa objekts;
  • fiksētā ienākuma nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības;
  • patentmaksas par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;
  • mikrouzņēmuma nodokļa daļas;
  • nodokļa no citiem ienākuma veidiem.

Kā izprast, kas ir tie ieņēmumi, par kuriem būtu jāmaksā algas nodoklis?

Uzskata, ka fiziskā persona (maksātājs) gūst ienākumu, par kuru jāmaksā algas nodoklis, tātad uzskatāms par uzņēmuma darbinieku, ja tiek konstatēta vismaz viena no šādām pazīmēm:

1) maksātāja ekonomiskā atkarība no personas, kurai tas sniedz pakalpojumus;

2) finansiālā riska neuzņemšanās peļņu nenesoša darba izpildes vai zaudētu debitoru parādu gadījumā;

3) maksātāja integrācija uzņēmumā, kuram viņš sniedz savus pakalpojumus. Integrācija uzņēmumā šā panta izpratnē ir darba vai atpūtas vietas esamība, pienākums ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un citas līdzīgas pazīmes;

4) maksātāja faktisko brīvdienu un atvaļinājumu esamība un to ņemšanas kārtības saistība ar uzņēmuma iekšējo darba kārtību vai citu uzņēmumā nodarbināto fizisko personu darba grafiku;

5) maksātāja darbība notiek citas personas vadībā vai kontrolē, maksātājam nav iespējas piesaistīt darbu izpildē savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus;

6) maksātājs nav pamatlīdzekļu, materiālu un citu saimnieciskajā darbībā izmantoto aktīvu īpašnieks (šis kritērijs neattiecas uz personīgo autotransportu vai atsevišķiem personīgajiem instrumentiem, kas izmantoti darba uzdevumu izpildei).

(skatīt:Likums par Iedzīvotāju ienākuma nodokli, 8.p.2.2.d.)

Kādi ir kritēriji, lai fiziskas personas darbību kvalificētu kā saimniecisko darbību?

Fiziskas personas darbība ir kvalificējama kā saimnieciskā darbība , ja tā atbilst kaut vienam un jebkuram vienam no šadiem kritērijiem

(Skatīt: Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli, 11.p.1.3.d.):

1.darījumu regularitāte un sistemātiskums (3 un vairāk darījumi taksācijas periodā vai 5 un vairāk darījumi 3 taksācijas periodos);

2.ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229   eur un vairāk taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas (atbilstoši 9.p.1.d.19.2.p.) Ja izpildās tikai šis kritērijs var saimniecisko darbību nereģistrēt piemērojot 11.p.12.p.;

3.darbības ekonomiskā būtība, vai personas īpašumā esošu lietu apjoms, kas norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

×Close search
Meklēt